แนวข้อสอบ เรื่องมงคลสูตรคำฉันท์

1.ใครคือผู้แต่ง
เรื่องมงคลสูตรคำฉันท์

ตอบ. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.ลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้ในเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์เป็นรูปแบบใด

ตอบ.กาพย์ฉบัง 16 และอินทรวิเชียรฉันท์ 11 แทรกคาถาบาลี

3.จุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์

ตอบ.เพื่อให้ตระหนักว่าสิริมงคลจะเกิดแก่ผู้ใดก็เพียงผลมาจากการปฏิบัติของตนทั้งสิ้น

ไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่เราได้ นอกจากตัวเราเอง

4.ศีลหรือวินัยมีไว้เพื่อจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ.เพื่อกลัดเกลาจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์

5.การละเว้นตามข้อห้ามหมายถึง

ตอบ.วิรัติ

6.ทรกรรมสัตว์
หมายความว่าอย่างไร

ตอบ.การเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความลำบาก

7.ศีลข้อ3 ข้อใดไม่ใช่หญิงจารีตห้าม

ตอบ.ภรรยาผู้อื่น

8.ศีลสิกขาบทที่ 5
บัญญัติไว้เพื่ออะไร

ตอบ.มิให้ระเมิดข้อห้ามข้ออื่น

 

9.ฆราวาส
ควรมีธรรมข้อใดเป็นหลัก

ตอบ.สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

10.โอบอ้อมอารี
วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด

ตอบ.สังคหวัตถุธรรม

11.หลักธรรมข้อใด
ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่ อันจะพึงปฏิบัติต่อกัน

ตอบ.ทิศ 6

12. พระอานนทเถระได้กล่าวถึงที่มาของมงคลสูตรว่า
ณ ที่ใด

ตอบ. เชตวันวิหาร  เขตกรุงสาวัตถี

13. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่
1 ณ ที่ใด

ตอบ. เชตวันวิหาร  เขตกรุงสาวัตถี

14.
เทวดาเข้ามาถามใครเรื่องมงคล

ตอบ. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

15.
ความสับสนวุ่นวายเรื่องลัทธิมงคลยืดเยื้อมาเป็นเวลากี่ ปี

ตอบ. 12 ปี

16. มงคลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมามีกี่ข้อ

ตอบ. 38 ข้อ

17. 
มงคลสูตรมีกี่ หน่วย

ตอบล. 11 หน่วย

 

18.  มงคล 38
ประการเรียกอีกอย่างว่าอะไร

ตอบ. อุดมมงค

19. 
มงคลสูตร ข้อ 3 มีว่าอย่างไร

ตอบ. 
บูชาผู้ที่ควรบูชา

20.  มงคลสูตร 38 ประการ
พระพุทธองค์แสดงเป็นพระคาถาบาลีกี่บท

ตอบ. 
10 บท

 

 

 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE